SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TPIPL - บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ขันธ์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
นาย ทยุติ ศรียุกต์สิริ กรรมการ
น.ส. มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
น.ส. ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา กรรมการ
นาย วิรัช ฉัตรดรงค์ กรรมการ
นาย ทวิช เตชะนาวากุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย พรพล สุวรรณมาศ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่