SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TQM-F - บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ
  ประธานบริษัท
นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย อำพน อ้นเอี่ยม กรรมการ
น.ส. รัตนา พรรณนิภา กรรมการ
น.ส. สมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการ
น.ส. สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการ
นาย มารุต สิมะเสถียร กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. รัชนีพร พุคยาภรณ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่