SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TRC - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง ไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ
นาย สมัย ลี้สกุล ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย ภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาง พจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ
น.ส. ภาวิตา ลี้สกุล กรรมการ
นาย พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ
นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่