SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
น.ส. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย สมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กรรมการ
นาง อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข กรรมการ
นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการ
นาย พละ สุขเวช กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อรัญ อภิจารี กรรมการอิสระ
นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่