SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TSTE - บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย พงศ์ ชินธรรมมิตร กรรมการ
นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
นาย วินย์ ชินธรรมมิตร กรรมการ
นาย ธนดล สุจิภิญโญ กรรมการ
นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์ กรรมการ
นาย พัลลภ เหมะทักษิณ กรรมการ
นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
น.ส. จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ
นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง กรศิริ พิณรัตน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. ยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่