SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TTA - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ
น.ส. อุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ
นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ
นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่