SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TTW - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท
นาย พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
น.ส. วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการ
นาย สุวิช พึ่งเจริญ กรรมการ
นาง พเยาว์ มริตตนะพร กรรมการ
นาย ฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ กรรมการ
นาย คาโอรุ อุเมฮาร่า กรรมการ
นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่