SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TVO - บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย จารุพจน์ ณีศะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย พาชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
นาย วัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ
นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ
นาย คุณา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
นาย ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย กิจจา อุไรรงค์ กรรมการอิสระ
นาย วิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่