SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TVT - บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ รองประธานกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ กรรมการ
นาย ภูษิต ไล้ทอง กรรมการ
นาย พิรัฐ เย็นสุดใจ กรรมการ
นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการ
นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง กัลยานี ภาคอัต กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่