SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

UBIS - บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย พฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย นภาดล กฤตยานุตกุลท์ กรรมการ
น.ส. กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน กรรมการ
นาย ธเนศร์ ธำรงลักษณ์ กรรมการ
นาย สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่