SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

UEC - บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการ
นาย บัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ไทยลักษณ์ ลี้ถาวร กรรมการ
นาย พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ กรรมการ
นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ
นาย คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการ
น.ส. วิไล ศิริพูลเกียรติกุล กรรมการ
นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วินัย เลาหประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่