SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

UMI - บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
ร.อ. เศรณี เพ็ญชาติ ประธานคณะกรรมการ
น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย สุทิน ยุทธนาวราภรณ์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย เมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการ
นาย วรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการ
นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์ กรรมการ
นาย มารุต มังคละพฤกษ์ กรรมการ
น.ส. ปวริศา เพ็ญชาติ กรรมการ
นาย ศิวะพร ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระ
นาย กฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่