SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

UPA - บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิชญ์ สุวรรณศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
  กรรมการ
นาย กวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ
นาย จอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช กรรมการ
นาย ถาวร พรพนัสศรี กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย จิริเดชา พึ่งสุนทร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่