SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VARO - บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ
นาย ไชยยง ดีพันธุ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย สหสีห์ ชิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย จิรวุฒิ จัยวัฒน์ กรรมการ
เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการ
นาย โทชิอากิ ซาซากิ กรรมการ
นาย โยชินาโอะ โตโยดะ กรรมการ
นาง ทรงศิริ สุนทรวิภาต กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ
นาย มาโมรุ คูโบต้า กรรมการตรวจสอบ
นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่