SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VIH - บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ
นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา กรรมการ
นาย มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการ
น.ส. วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการ
น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
นาย ทินวรรธน์ มหธราดล กรรมการ
นาย พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล กรรมการ
นาย วิระ มาวิจักขณ์ กรรมการอิสระ
นาย สุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่