SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VRANDA - บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาง ทศพร อังสุวรังษี กรรมการ
นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล กรรมการ
นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร กรรมการ
นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ
นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ
นาย ไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง ศิริพร มณีพันธ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่