SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AQUA - บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
14/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
11,550
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
60.13%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
14/03/22
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
11,942
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.63%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย ปกรณ์ มงคลธาดา 1,027,693,800 17.38%
น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ 596,278,800 10.09%
น.ส. อรอร อัครเศรณี 415,041,700 7.02%
นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์ 317,995,400 5.38%
นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 104,000,000 1.76%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 97,982,077 1.66%
นาย อนันต์ อาศิรเลิศสิริ 97,000,000 1.64%
นาย ชนินทร์ ศิลปีชีวะ 77,400,000 1.31%
นาย วีระ สิงห์วิศิษฏ์ 57,500,000 0.97%
นาย กอบชัย โกษาคาร 52,526,700 0.89%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่