SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ASN - บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
11/03/21
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
341
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
25.55%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
11/03/21
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
442
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
100.00%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง 68,704,320 44.04%
นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง 23,998,800 15.38%
น.ส. วรรณชนก วารุณประภา 22,080,000 14.15%
นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 6,000,000 3.85%
นาย ลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์ 5,820,000 3.73%
นาย ธวัชชัย ชีวานนท์ 3,930,000 2.52%
นาย โกมล จีระวัฒนสุข 2,081,120 1.33%
น.ส. อรณิชา สุวัฒนพิมพ์ 1,633,000 1.05%
นาย เจษฎา สุขทิศ 1,560,000 1.00%
นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ 1,356,000 0.87%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่