SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ATP30 - บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
11/03/20
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
2,545
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
55.12%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
16/04/20
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
2,792
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.99%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย ชาติชาย พานิชชีวะ 80,325,000 13.01%
นาย ปิยะ เตชากูล 55,050,000 8.92%
นาง สายสุทธิ์ เตชากูล 45,419,894 7.36%
นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ 42,750,000 6.93%
บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด 29,390,199 4.76%
นาย พงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์ 16,159,500 2.62%
นาย บัณฑิต ตุงคะเศรณี 15,372,000 2.49%
น.ส. วิภาวี กรมดิษฐ์ 12,937,903 2.10%
นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 12,656,250 2.05%
น.ส. จิตติมา จารุภราดา 9,846,700 1.60%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,823,751 1.59%
นาง สมหะทัย พานิชชีวะ 9,450,000 1.53%
นาย พาทิศ พานิชชีวะ 9,450,000 1.53%
นาย สาริศ พานิชชีวะ 9,450,000 1.53%
ด.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะ 9,450,000 1.53%
นาย สุพัฒน์ ค้าผล 8,300,000 1.34%
นาง นาธฤดี ศรีประจิตติชัย 8,000,000 1.30%
นาย สุเชาว์ ตันติพัฒน์ 6,670,000 1.08%
นาย อภิรเมธ อุตรวณิช 6,630,000 1.07%
นาย พลกิจ อนันต์รัตนวิมล 5,500,000 0.89%
นาง ชนิดา เผด็จสุวันนุกูล 4,321,900 0.70%
น.ส. พัชร์ศรันย์ คำพรหม 4,200,000 0.68%
นาย สุทธวีร์ ค้าผล 4,200,000 0.68%
นาย พรชัย จารุภราดา 4,147,700 0.67%
นาง สุลัย เลิศศุภกุล 3,650,000 0.59%
นาย ถาวรวัฒน์ ศิษย์ครองวงษ์ 3,640,000 0.59%
นาย สุธี อริยชาติผดุงกิจ 3,600,000 0.58%
นาย ธีติพันธ์ เทพผดุงพร 3,452,900 0.56%
นาย สุรชัย ประดิษฐอุกฤษฎ์ 3,421,200 0.55%
นาย พันเลิศ สุนทรัช 3,339,600 0.54%
นาย สุรเชิด ต่างวิวัฒน์ 3,150,000 0.51%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่