SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EE - บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
12/03/21
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
3,066
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
32.11%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
29/11/21
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
10,234
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.95%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 694,126,900 24.97%
น.ส. อรอร อัครเศรณี 578,594,800 20.81%
นาย ปกรณ์ มงคลธาดา 107,560,000 3.87%
น.ส. พรรณทิพา เนติพัฒน์ 100,000,000 3.60%
นาง ฐานุตรา พิพัฒน์วิไลกุล 90,000,000 3.24%
น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ 84,238,000 3.03%
น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ 51,600,000 1.86%
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 31,360,800 1.13%
นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี 28,100,000 1.01%
นาย วีระ สิงห์วิศิษฏ์ 25,850,000 0.93%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่