SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EVER - บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
13/03/20
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
6,899
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
68.80%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
13/03/20
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
7,363
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
98.69%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย จอมทรัพย์ โลจายะ 729,137,142 18.77%
นาย สวิจักร์ โลจายะ 480,768,700 12.38%
นาย ประสงค์ มานะยี่ง 166,176,500 4.28%
นาย เสรี ตันชูเกียรติ 140,000,000 3.60%
นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์ 106,332,120 2.74%
น.ส. ทองเพียร แสนสร้อย 85,317,100 2.20%
น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ 57,000,000 1.47%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,670,674 1.41%
นาย ขุมทรัพย์ โลจายะ 43,797,760 1.13%
นาย นน เพ็ชร์ประภา 37,121,200 0.96%
น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์ 33,300,000 0.86%
นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร 30,318,800 0.78%
น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์ 30,000,000 0.77%
นาย กุลทีป พิชิตสิงห์ 25,000,000 0.64%
นาง สุวิมล พงษ์ฤทธิ์ศักดา 25,000,000 0.64%
นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล 24,165,240 0.62%
นาย บัญชา สุขอนันต์ชัย 22,290,000 0.57%
นาง ปิ่นเพ็ชร นาคะสาทิศ 21,000,000 0.54%
นาย พชรธรรม์ พลอัครวัตน์ 20,000,000 0.51%
นาย พิษณุ อภิราชกมล 19,500,099 0.50%
นาย นรินทร์ พรชีวรัตน์ 19,436,000 0.50%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่