SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
08/03/19
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
6,420
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
32.26%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
08/03/19
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
8,526
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.67%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด 1,201,047,160 30.02%
น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล 470,508,986 11.76%
นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล 464,844,750 11.62%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 216,574,841 5.41%
นาย ก้องภพ สุริยวนากุล 157,522,496 3.94%
น.ส. ชามา สุริยวนากุล 156,187,500 3.90%
ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล 155,039,062 3.87%
สำนักงานประกันสังคม 109,900,725 2.75%
นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล 77,683,110 1.94%
นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ 47,663,228 1.19%
นาง พิชญา พูลลาภ 44,524,000 1.11%
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 39,774,260 0.99%
นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล 27,057,314 0.68%
นาย อนวัช สุริยวนากุล 23,489,005 0.59%
นาย วิทูร สุริยวนากุล 21,026,768 0.53%
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 20,376,053 0.51%
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 20,165,898 0.50%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่