SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HYDRO - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
24/07/20
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
1,703
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
35.02%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
25/11/20
ประเภท:
XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
1,968
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
89.28%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์ 390,000,000 30.46%
นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 210,000,000 16.40%
นาย สลิบ สูงสว่าง 77,765,006 6.07%
นาย กิตติ ชีวะเกตุ 73,524,560 5.74%
นาย ทิศพัฒน์ อมรนันทิพัฒน์ 64,902,800 5.07%
นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 42,721,700 3.34%
น.ส. สุกัลยา ผาลี 41,840,000 3.27%
นาง เครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์ 37,839,500 2.96%
น.ส. วิลาวัลย์ จารุมโนภาส 20,132,000 1.57%
น.ส. จารินี ภู่พราหมณ์ 17,005,086 1.33%
นาง ศัลยา จารุจินดา 15,461,637 1.21%
น.ส. นภัสชญา กษิดิ์เวชกุล 15,000,000 1.17%
น.ส. ณุวภา วิทูรชวลิตวงษ์ 14,932,600 1.17%
นาย บรรเจิด ทองเจริญ 13,949,200 1.09%
น.ส. ธิติมา ตั้งอร่ามวงศ์ 11,543,200 0.90%
นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 9,975,900 0.78%
นาย ประเสริฐ ขวัญสุพรชัย 9,520,000 0.74%
น.ส. อรวรรณ ถิรกรสกุล 9,409,500 0.73%
นาย เชน ฦาไชย 8,795,015 0.69%
น.ส. ภูริชา ฉายาวสันต์ 8,354,300 0.65%
นาง พิมพ์ลดา พิพัฒน์ปากรณ์ 7,536,400 0.59%
นาย ธนวินท์ สิทธิชัยวิเศษ 7,093,500 0.55%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่