SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
05/04/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
4,327
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
84.55%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
05/04/22
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
4,408
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
76.75%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 42,000,000 15.00%
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19,153,800 6.84%
KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND 14,030,000 5.01%
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12,981,200 4.64%
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,454,300 4.09%
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,000,000 2.86%
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,000,000 2.86%
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.79%
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.79%
นาย รุจน์ทัย รักราชการ 2,653,000 0.95%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่