SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

RAM-F - บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
27/03/19
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
523
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
27.34%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
28/08/19
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
888
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
42.57%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด 53,394,500 22.25%
CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. . 48,000,000 20.00%
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด 17,246,000 7.19%
บริษัท สินแพทย์ จำกัด 15,370,000 6.40%
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 10,000,000 4.17%
นาย พิชญ สมบูรณสิน 6,666,040 2.78%
นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล 5,699,440 2.37%
นาย ธฤต ชื่นอิ่ม 4,328,440 1.80%
น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ 4,213,720 1.76%
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 4,092,000 1.71%
นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ 3,514,500 1.46%
ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย 2,549,980 1.06%
นาย ฐิติ ชนะภัย 2,450,000 1.02%
นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล 2,400,000 1.00%
นาง อัญชนา ศิริวงศ์ 2,284,040 0.95%
นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 2,267,000 0.94%
นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์ 2,142,000 0.89%
นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล 2,100,000 0.88%
น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ 2,000,000 0.83%
นาย สันติ ศิริวงศ์ 2,000,000 0.83%
น.ส. ดาราพราว ชนะภัย 2,000,000 0.83%
น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร 1,610,700 0.67%
น.ส. ศศทร โชติบุตร 1,610,200 0.67%
นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข 1,600,000 0.67%
นาย เรวัต นิพัทธโกศลสุข 1,600,000 0.67%
น.ส. ชุติมา อังอติชาติ 1,398,000 0.58%
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,266,000 0.53%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่