SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SAM - บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
10/06/21
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
6,387
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
30.83%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
10/06/21
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
6,581
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
50.47%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร 202,340,000 19.36%
นาย ธงชัย ลีกาญจนากร 198,724,100 19.01%
นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร 165,130,937 15.80%
นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร 149,994,700 14.35%
นาย สุรพล พูลทรัพย์วัฒนา 16,100,000 1.54%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,992,400 1.15%
นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 9,000,200 0.86%
นาง วนาลี ลีกาญจนากร 6,763,000 0.65%
นาย ทวีมนต์ พิสิฐอมรกุล 6,000,000 0.57%
นาย สมโรจน์ กิจมงคลชัย 5,551,450 0.53%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่