SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SAM - บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
28/08/20
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
2,270
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
31.48%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
28/08/20
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
2,382
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
50.37%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
น.ส. ธนาวลี ลีกาญจนากร 202,340,000 19.36%
นาย ธงชัย ลีกาญจนากร 198,724,100 19.01%
นาย วรัญชัย ลีกาญจนากร 165,099,937 15.80%
นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร 149,994,700 14.35%
นาง อรินทร์ จตุรวณิช 29,689,700 2.84%
นาย วิชาญ วิทูรกิจวานิช 16,050,000 1.54%
บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด 15,037,400 1.44%
นาย สุรพล พูลทรัพย์วัฒนา 13,210,000 1.26%
น.ส. ณัฐกมล พาหุพันธ์ 11,134,400 1.07%
นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 9,000,200 0.86%
นาย ทวีมนต์ พิสิฐอมรกุล 7,900,000 0.76%
นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์ 7,000,000 0.67%
นาย สมโรจน์ กิจมงคลชัย 5,551,450 0.53%
น.ส. อรสา วิมลเฉลา 5,434,700 0.52%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่