SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SONIC - บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
09/03/20
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
1,318
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
28.32%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
30/04/20
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
1,390
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.99%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์ 298,037,757 54.19%
นาย อิทธิฤทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 26,142,857 4.75%
นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย 23,988,857 4.36%
นาย กายสิทธิ์ โฆษิอาภานันท์ 20,142,857 3.66%
นาง สุภาพร สุรพันธ์วรเวช 10,142,857 1.84%
นาย อภินันทน์ ฮ้อแสงชัย 7,860,000 1.43%
นาง สุลัย นิลแวว 7,233,200 1.32%
นาย สิทธิโชค แซ่ตั้ง 7,026,200 1.28%
นาย เกียรติชัย สุริยวรวงศ์ 6,866,957 1.25%
นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี 5,714,286 1.04%
นาง ยุพาวดี กีรติเพียรเลิศ 4,278,986 0.78%
นาย ธเนศ เพ็ชร์กุล 4,250,000 0.77%
นาง สมศรี โอสถศิลป์ 3,800,000 0.69%
นาง สุชาดา ภูมิธนาวิทย์ 3,280,100 0.60%
นาย วิทยา โอสถศิลป์ 3,200,000 0.58%
น.ส. นิสาลักษณ์ รัชตะอำนวย 3,167,800 0.58%
นาย กฤตพล ฮ้อแสงชัย 3,135,000 0.57%
นาย เสริมวิทย์ โอสถศิลป์ 3,000,000 0.55%
นาง วิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร 3,000,000 0.55%
นาย ภาสชัย ฮ้อแสงชัย 2,900,000 0.53%
ด.ช. เรอิ ฮิโรคาวา 2,857,143 0.52%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่