SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

WPH - บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
11/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
2,382
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
29.63%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
11/03/22
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
2,501
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.85%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร 128,363,100 21.39%
นาง ชิดาภา บุญสันติสุข 68,363,100 11.39%
นาง อมรา ลีละวัฒน์ 67,402,500 11.23%
นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์ 54,738,822 9.12%
นาง ชลลดา สุวรรณมงคล 38,500,000 6.42%
นาย วิชย์ ลีละวัฒน์ 33,789,800 5.63%
นาง จริยา ลีละวัฒน์ 13,799,978 2.30%
นาง แอนนี่ เหล่าสุนทร 6,435,000 1.07%
นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 5,579,800 0.93%
น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์ 5,263,100 0.88%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่