SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AYUD - บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
11/03/21 - 12/03/21 30/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ณ ห้องประชุม 7 Space Room ชั้น 7 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
29/06/20 - 30/06/20 31/07/20 การเปลี่ยนแปลงกรรมการ,พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
26/03/19 - 27/03/19 26/04/19 งดจ่ายเงินปันผล, การเปลี่ยนแปลงกรรมการ, การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33, การเปลี่ยนชื่อและตราของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
08/10/18 - 09/10/18 13/11/18 การเพิ่มทุน, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์, รายการที่เกี่ยวโยงกัน, การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วน ประชุมวิสามัญ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
13/03/18 - 14/03/18 20/04/18 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
04/12/17 - 07/12/17 19/01/18 การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประชุมวิสามัญ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
13/03/17 16/03/17 - 24/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่