SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

B52 - บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
15/10/21 - 18/10/21 09/11/21 การลดทุนเรียกชำระแล้ว,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ประชุมวิสามัญ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมของบริษัท ชั้น 7 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
01/04/21 - 02/04/21 18/05/21 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
09/12/20 - 14/12/20 12/01/21 การลดทุน, การเพิ่มทุน, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมวิสามัญ ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
28/05/20 - 29/05/20 24/06/20 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 ประชุมสามัญ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
29/08/19 - 30/08/19 23/09/19 การเพิ่มทุน, การออกหุ้นกู้ ประชุมวิสามัญ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินั่ม ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
28/03/19 - 29/03/19 24/04/19 งดจ่ายเงินปันผล, พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ การแก้ไขตราประทับของบริษัท ประชุมสามัญ ห้อง Sapphire ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
27/02/18 - 02/03/18 26/04/18 งดจ่ายเงินปันผล,เลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประชุมสามัญ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารเอบีซีเวิลด์ เลขที่ 390 ซอยรามคำแหง 30 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
26/05/17 31/05/17 - 12/07/17 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par) ประชุมวิสามัญ ห้องประชุมใหญ่ Conventional Hall ชั้น 4 ของบริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 390 อาคารเอบีซีเวิลด์ ซอยรามคำแหง 30 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
03/03/17 08/03/17 - 27/04/17 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ อาคารเอบีซีเวิลด์ ชั้น4 ซอยรามคำแหง 30 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่