SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FPT - บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
22/11/21 - 23/11/21 12/01/22 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุน ประชุมสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
09/12/20 - 14/12/20 13/01/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด, การลดทุน, การเพิ่มทุน, การเปลี่ยนแปลงกรรมการ, แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 25 และเพิ่มข้อบังคับข้อที่ 44 ประชุมสามัญ ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
24/12/19 - 25/12/19 24/01/20 จ่ายปันผลเป็นเงินสด, การเพิ่มทุน, การออกหุ้นกู้, รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562, รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ประชุมสามัญ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
19/03/19 - 20/03/19 07/05/19 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน, พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ประชุมวิสามัญ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ
24/12/18 - 25/12/18 25/01/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
28/02/18 - 05/03/18 27/03/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
07/03/17 10/03/17 - 24/04/17 การจ่ายปันผล,การเพิ่มทุน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่