SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GJS - บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
10/03/21 - 11/03/21 26/04/21 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
30/06/20 - 01/07/20 27/07/20 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
20/03/19 - 21/03/19 29/04/19 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
06/12/18 - 07/12/18 14/01/19 การเพิ่มทุน,การลดทุนเรียกชำระแล้ว ประชุมวิสามัญ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
09/03/18 - 12/03/18 23/04/18 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
26/07/17 01/08/17 - 30/08/17 การเพิ่มทุน,รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประชุมวิสามัญ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
28/03/17 31/03/17 - 24/04/17 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่