SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
03/03/21 - 04/03/21 02/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
14/05/20 - 15/05/20 04/06/20 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
08/08/19 - 09/08/19 28/08/19 การเพิ่มทุน,พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ประชุมวิสามัญ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
22/02/19 - 25/02/19 01/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
03/07/18 - 04/07/18 24/08/18 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,การออกหุ้นกู้,(หากมี) ประชุมวิสามัญ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260
26/02/18 - 28/02/18 03/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
22/02/17 27/02/17 - 03/04/17 การจ่ายปันผล,การออกหุ้นกู้,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ,รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงิน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประชุมสามัญ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่