SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ILINK - บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
12/03/21 - 15/03/21 20/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
27/05/20 - 28/05/20 26/06/20 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล, พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
14/03/19 - 15/03/19 24/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
14/03/18 - 15/03/18 25/04/18 การเพิ่มทุน,จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด,การออกหุ้นกู้ ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
13/03/17 16/03/17 - 25/04/17 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 3 ประชุมสามัญ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่