SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ITD - บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
14/05/19 - 15/05/19 24/05/19 เงินปันผล 0.0144 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
28/03/17 31/03/17 - 26/05/17 เงินปันผล 0.01026 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/17-31/12/17 -
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/15-31/12/15 -
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/14-31/12/14 -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่