SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ITEL - บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
02/12/21 - 03/12/21 27/01/22 การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ ประชุมวิสามัญ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
12/03/21 - 15/03/21 20/04/21 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมสามัญ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
26/01/21 - 27/01/21 17/02/21 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ,วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563,วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท ประชุมวิสามัญ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
12/06/20 - 15/06/20 08/07/20 การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมสามัญ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
14/03/19 - 15/03/19 24/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
14/03/18 - 15/03/18 25/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมสามัญ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
13/03/17 16/03/17 - 25/04/17 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par),วาระที่ 1เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559 ประชุมสามัญ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่