SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
05/05/21 - 06/05/21 07/06/21 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประชุมวิสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
25/02/21 - 01/03/21 05/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
30/04/20 - 05/05/20 02/06/20 การออกหุ้นกู้,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องซินเนอร์ยี่ ฮอล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
05/03/19 - 06/03/19 05/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
05/03/18 - 06/03/18 09/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ,พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ประชุมสามัญ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02/03/17 07/03/17 - 05/04/17 การจ่ายปันผล,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่