SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SWC - บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


หลักทรัพย์ วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่แจ้งความจำนง
ใช้สิทธิ์
วันที่แปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพ อัตราใช้สิทธิ์
SWC-W1 - - - 31/03/20 - 07/04/20 08/04/20 - 08/04/20 1.00 บาท 1.00
SWC-W1 - - - 01/10/19 - 07/10/19 08/10/19 - 08/10/19 1.00 บาท 1.00
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่