SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TPIPL - บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
10/03/21 - 11/03/21 22/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
08/07/20 - 09/07/20 04/08/20 การออกหุ้นกู้,รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ประชุมสามัญ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
13/03/19 - 14/03/19 29/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10/05/18 - 11/05/18 25/06/18 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน ประชุมวิสามัญ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
15/03/18 - 16/03/18 25/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การออกหุ้นกู้ ประชุมสามัญ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
07/03/17 10/03/17 - 27/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่