SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

7UP - บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/03/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564
10/03/21 18:46 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10/03/21 18:43 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วม
25/02/21 21:40 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25/02/21 21:39 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25/02/21 21:36 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
23/02/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
19/02/21 08:27 หุ้นเพิ่มทุนของ 7UP เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
16/02/21 17:36 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
16/02/21 12:34 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์บริษัท
10/02/21 18:27 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
10/02/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564
09/02/21 17:47 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (ครบจำนวนที่ออกและเสนอขาย)
09/02/21 17:45 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
09/02/21 17:36 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่