SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
29/01/18 12:35 นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
25/01/18 12:31 แจ้งการได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท
22/01/18 08:44 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2561
09/01/18 08:03 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ AAV
08/01/18 12:43 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
29/12/17 07:58 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2560
28/12/17 12:43 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-3 ของ AAV
28/12/17 12:35 แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
28/12/17 08:51 นำส่งสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
27/12/17 21:11 ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของบริษัท
27/12/17 17:05 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
07/12/17 18:19 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2561
06/12/17 17:06 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
10/11/17 12:39 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
09/11/17 21:01 การต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่