SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
21/02/18 22:31 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
21/02/18 22:26 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21/02/18 22:25 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
21/02/18 20:57 การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2560
19/02/18 17:43 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ AAV
19/02/18 17:33 นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (แบบ 256-2)
13/02/18 18:18 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข)
06/02/18 18:05 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ AAV
05/02/18 12:48 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น
05/02/18 12:46 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น
30/01/18 18:35 แจ้งการได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท (ครั้งที่ 2)
29/01/18 12:49 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ AAV
29/01/18 12:35 นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
25/01/18 12:31 แจ้งการได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท
22/01/18 08:44 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่