SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
07/05/21 18:16 แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (เพิ่ม Template)
07/05/21 17:02 แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
05/05/21 17:15 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
27/04/21 08:38 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของไทยแอร์เอเชีย และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
22/04/21 18:12 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22/03/21 19:10 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ และวิธีการเข้าร่วมประชุม E-Meeting
24/02/21 12:52 การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2563
24/02/21 12:51 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24/02/21 12:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
24/02/21 12:49 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
15/12/20 07:40 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
14/12/20 17:10 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564
10/11/20 22:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10/11/20 21:59 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
10/11/20 21:59 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่