SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

APP - บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/04/21 19:55 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19/04/21 08:39 แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทเพิ่มเติม
31/03/21 20:48 การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของบริษัท
30/03/21 08:55 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็ปไซต์ของบริษัท
16/03/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564
01/03/21 17:19 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template)
01/03/21 07:38 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
25/02/21 21:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25/02/21 21:15 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
25/02/21 21:14 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22/01/21 17:03 จดหมายแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
21/01/21 12:39 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ 31 ธันวาคม 2563
05/01/21 12:39 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564 ของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
13/11/20 20:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
13/11/20 20:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่