SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AQUA - บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
18/05/22 09:13 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/22 21:35 โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
17/05/22 21:34 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 21:34 กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3)
17/05/22 21:33 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
17/05/22 21:33 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
25/04/22 17:18 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
12/04/22 08:08 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21/03/22 21:22 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
21/03/22 21:18 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
21/03/22 21:18 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อรายการให้สัตยาบันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
08/03/22 12:41 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA22DA ครั้งที่ 1/2565
08/03/22 12:41 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ AQUA23NA ครั้งที่ 1/2565
03/03/22 07:43 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การลดทุน การเพิ่มทุน การเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข ครั้งที่ 1)
01/03/22 12:33 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การลดทุน การเพิ่มทุน การเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข Template)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่