SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ASAP - บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
30/09/21 17:41 การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
11/08/21 08:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 08:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขไฟล์หมายเหตุประกอบงบ)  
11/08/21 06:33 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2/2564 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/21 06:30 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
27/05/21 17:16 แจ้งกรรมการเปลี่ยนชื่อ
12/05/21 21:02 แจ้งกรรมการลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
12/05/21 21:01 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12/05/21 21:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/21 20:59 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/05/21 17:45 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
29/04/21 17:50 แจ้งมติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
29/04/21 17:22 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29/03/21 12:54 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็ปไซต์บริษัท
12/03/21 12:35 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่