SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AYUD - บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
26/11/20 17:34 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72 ประจำปี 2564
16/11/20 17:46 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
12/11/20 18:54 แจ้งการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
12/11/20 18:44 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12/11/20 18:43 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
12/11/20 18:43 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/08/20 17:25 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
14/08/20 17:19 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14/08/20 17:17 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
14/08/20 17:17 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/08/20 17:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13/08/20 17:09 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 71 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03/08/20 06:35 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
30/06/20 18:02 การประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
08/06/20 09:02 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการ การอนุมัติการเข้าลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่