SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/05/22 17:02 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/05/22 17:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
10/05/22 17:01 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
05/05/22 18:38 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
05/05/22 18:38 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
21/04/22 18:34 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
21/04/22 18:33 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
07/04/22 12:52 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท
31/03/22 18:08 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
23/02/22 19:12 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
23/02/22 19:11 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23/02/22 19:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
23/02/22 19:11 การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
23/02/22 19:11 รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอคำถาม เสนอชื่อกรรมการ และเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
23/02/22 19:10 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่