SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/08/20 07:28 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
03/08/20 22:29 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24/07/20 20:40 แจ้งปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5)
20/07/20 17:10 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
10/07/20 08:17 หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
03/07/20 17:39 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5, BTS-WC และ BTS-WD (F53-5)
19/06/20 21:50 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
19/06/20 13:30 แจ้งการเข้าลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก
12/06/20 18:08 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
02/06/20 21:51 แจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
02/06/20 19:12 การจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขและเพิ่ม template)
02/06/20 08:49 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
02/06/20 08:47 การจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
02/06/20 08:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
02/06/20 08:34 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่