SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/11/19 18:12 กรรมการลาออก
01/11/19 08:39 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BTS-W4
21/10/19 08:36 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ BTS-W4
17/10/19 12:32 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) และการขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4
07/10/19 08:13 หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2562
03/10/19 17:36 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W4 และ BTS-WC (F53-5)
23/09/19 17:28 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4) (แก้ไขเพิ่มเติม)
11/09/19 17:12 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4)
26/08/19 17:07 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 2 บริษัท
14/08/19 17:55 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14/08/19 17:55 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14/08/19 17:54 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
31/07/19 18:45 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26/07/19 21:58 แจ้งปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BTS-W4)
22/07/19 21:47 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่