SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CMO - บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/09/18 08:47 แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อพิพาทที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2561
14/08/18 13:15 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14/08/18 12:57 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบ ข้อ 19) (สอบทานแล้ว)  
14/08/18 07:58 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14/08/18 07:57 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
14/08/18 07:57 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11/05/18 19:04 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
11/05/18 19:04 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11/05/18 19:04 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
25/04/18 19:07 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24/04/18 17:35 แต่งตั้งประธานกรรมการใหม่ (แก้ไข)
21/03/18 18:15 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
27/02/18 08:45 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
27/02/18 08:45 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27/02/18 08:44 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่